Polityka prywatności

Najważniejsze dla nas jest Twoje bezpieczeństwo i satysfakcja. Chcemy, abyś wiedział jak Sprzedawca chroni i wykorzystuje Twoje dane (w szczególności dane osobowe) i dane innych Klientów, korzystających z Mioveni.pl. W razie wątpliwości pisz na adres: biuro@mioveni.pl Chętnie odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.

Przetwarzanie danych osobowych

1. Na początek pragniemy przybliżyć Ci informacje, których podania wymaga od nas art. 13 RODO. Znajdziesz je poniżej:

2. Kim jesteśmy? – Mioveni.pl to serwis pośredniczący w sprzedaży na rzecz sprzedawcy z Chin. Nie jesteśmy sprzedawcą. Dane firmy: eNKa Paweł Nagórny, ul. Harcerska 1 lok 5, 76-270 Ustka, NIP: 839-27-23-446 , REGON: 365498603 Możesz się z nami skontaktować pisząc za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w zakładce Kontakt lub pisząc na nasz adres korespondencyjny: ul. Harcerska 1 lok 5, 76-270 Ustka, lub mailowo: biuro@mioveni.pl.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Sprzedawca, z którym wiąże nas umowa o powierzenie danych osobowych.

Qianshi Technology Co., Ltd.

Hua Xing Guang Chang 207/208

528421 Zhongshan

Province Guangdong

tel: 18476528928

Osoba do kontaktu: Huang En Yi

3. Sprzedawca przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami (w tym ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych) oraz z zachowaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, spełniających wymogi polskiego prawa.

4. Jakie dane osobowe zbiera? – zbiera takie dane osobowe jak:

1) imię i nazwisko;

2) adres zamieszkania, adres korespondencyjny, adres odbioru, adres dostawy;

3) numer telefonu;

4) adres e-mail;

5) numer rachunku bankowego.

5. Kiedy je zbiera? – Twoje dane osobowe jako Klienta, zbiera gdy korzystasz z naszego Serwisu, np. Podczas:

1) rejestracji w Serwisie w trakcie zakładania Konta Klienta;

2) weryfikacji i identyfikacji Ciebie, jak i innych Klientów (np. podczas logowania);

3) zawierania umów o świadczenie Usług i Usług przewozowych;

4) realizacji zawartych umów o świadczenie usług z pkt 3 powyżej;

6. Dlaczego zbiera dane? – zbiera dane, aby wykorzystać je do następujących celów:

1) korzystania z funkcjonalności Serwisu (w tym zalogowania się do niego);

2) zawierania i realizowania umów o świadczenie Usług i Usług przewozowych, które zawierasz przy pomocy Serwisu;

3) przesyłania informacji o zmianie warunków świadczenia usług z pkt 2 powyżej, w szczególności o zmianie cennika i Regulaminów;

4) obsługi należności i roszczeń związanych z zawartymi umowami, w tym prowadzenie procesu reklamacyjnego i windykacyjnego;

5) przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną – jeśli wyrazisz na to odrębną zgodę;

6) prowadzenie korespondencji z Tobą i innymi klientami;

7) informowania o promocjach;

8) prowadzenia konkursów;

9)sporządzania dokumentacji zawieranych umów (akceptacji regulaminu);

10)przeprowadzania ankiet mających na celu udoskonalanie Serwisu;

11)badania poziomu satysfakcji;

12)badań statystycznych;

13)celów archiwalnych;

15)realizacji innych obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

7. Na jakiej podstawie prawnej Sprzedawca przetwarza dane? Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Twoich i innych Klientów jest:

1) art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – w przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na otrzymywanie informacji handlowych;

2) art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w sytuacji, gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną, lub do podjęcia działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy – np. podczas nadawania Przesyłki;

3) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – w sytuacji, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – np. musi przechowywać je dla celów podatkowych;

4) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w przypadku, gdy przetwarzanie danych jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas lub przez stronę trzecią – szerzej o nich poniżej.

8. Związku z tym, że Sprzedawca przetwarza Twoje dane również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, informuje Cię, że wynika to z następujących prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas lub przez stronę trzecią:

1) dochodzenia roszczeń przysługujących nam i Operatorom logistycznym;

2) zaspokajania roszczeń kierowanych do nas lub obroną przed takimi roszczeniami;3) marketingu bezpośredniego dotyczącego naszych produktów i usług;

4) przesyłania danych osobowych do Sprzedawcy w celu zrealizowania zamówienia

9. Kto będzie odbiorcą danych? – szanujemy Twoje dane osobowe, jak i innych Klientów korzystających z Serwisu. Nie sprzedajemy ich, nie udostępniamy ich osobom trzecim poza wyjątkami wskazanymi w niniejszym Regulaminie. Dlatego też chcemy, abyś wiedział, że odbiorcami Twoich danych będą:

1) Na terenie Polski operatorzy logistyczni, jak:

Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 02-685 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000334972, NIP 525-000-73-13, REGON 010684960, kapitał zakładowy 774.100.000 zł (zwana dalej: Poczta Polska)

InPost S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Malborskiej 130, 30-624 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000536554, NIP: 6793087624, REGON: 122726260 (zwana dalej: InPost Kurier);

Operator logistyczny (kurier w jego imieniu) może kontaktować się telefonicznie z Tobą, odbiorcą, nadawcą Przesyłki pod przekazane numery telefonu w celu usprawnienia dostarczenia Przesyłki

2) podmioty zajmujące się dochodzeniem roszczeń i obsługą prawną Mioveni.pl, między innymi firmy windykacyjne i kancelarie prawne,

3) mBank, PayU.pl – w celu przetworzenia płatności elektronicznych

4) podmioty świadczące lub pośredniczące w usługach teleinformatycznych, w tym dostawcy hostingu; 5) osoby, organy i instytucje uprawnione do dostępu do danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów.

10. Dane będą przekazywane przez Pośrednika do Sprzedawcy/Administratora którego siedziba znajduje się w Chinach, tylko i wyłącznie do celów wysłania zamówionej przesyłki na Pana/Pani adres

Qianshi Technology Co., Ltd.

Hua Xing Guang Chang 207/208

528421 Zhongshan

Province Guangdong

tel: 18476528928

Osoba do kontaktu: Huang En Yi

11. Jak długo Sprzedawca przechowuje Twoje dane? – Twoje dane osobowe zebrane w związku z zawarciem Umów będą przechowywane przez okres w zakresie w jakim ich przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z obowiązku sprawozdawczości finansowej (rozliczeń podatkowych). Okres ten może ulec wydłużeniu do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń przysługujących Sprzedwcy od Klientów oraz roszczeń Klientów wobec Sprzedawcy. Twoje dane osobowe, które uzyskaliśmy na skutek wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowej przechowywane będą przez okres 10 lat.

12. Znaj swoje prawa! Pamiętaj, możesz:

1) żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, jak również ograniczenia przetwarzania Twoich danych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, masz także prawo do przenoszenia danych. W szczególności w dowolnym momencie możesz przeglądać lub modyfikować swoje dane w panelu klienta po zalogowaniu do Konta Klienta. Poinformuj nas tylko o swoim żądaniu korzystając z funkcjonalności Serwisu, listownie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Danych osobowych użytych do złożenia zamówień i zawarcia Umów (akceptacja regulaminu) nie można zmienić ani usunąć, gdyż są one integralną częścią Umów;

2) wnieść skargę do organu nadzorczego, jeśli sądzisz, że dotyczące Ciebie przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy w zakresie ochrony danych osobowych;

3) w przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych, np. w celu otrzymywania informacji handlowych, możesz tę zgodę w każdym momencie cofnąć całkowicie lub częściowo po zalogowaniu się do Serwisu na Konta Klienta lub składając nam stosowne oświadczenie w formie pisemnej lub e-mailowej. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Pomimo cofnięcia zgody możemy nadal wysyłać do Ciebie wiadomości, które zostały zamówione (np. statusy Zleceń) lub dotyczą systemów, usług, produktów, dokumentów, a ze swej natury wymagają wysłania powiadomienia.

13. Pamiętaj! – podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych osobowych lub ich niepełne podanie może uniemożliwić korzystanie z funkcjonalności Serwisu. W Przypadku podania blędnego adresu możesz nie otrzymać przesyłki Bez podania wszystkich danych może nie dojść także do zawarcia umowy – musimy bowiem wiedzieć kto oprócz Sprzedawcy z Chin ją zawiera.

14. W przypadku otrzymania od Ciebie żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, żądania przeniesienia danych lub niepodlegania pod decyzję opierającą się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych – bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie miesiąca od otrzymania żądania, udzielimy Ci informacji o działaniach podjętych w związku z Twoim żądaniem. W razie potrzeby, z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań, możemy przedłużyć termin odpowiedzi o kolejne dwa miesiące. W terminie miesiąca od otrzymania żądania zawsze poinformujemy Cię o takim przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia. Jeśli przekazałeś swoje żądanie elektronicznie, w miarę możliwości informację również przekażemy elektronicznie, chyba że zażądasz innej formy.

15. W przypadku, gdy nie podejmiemy działań w związku z żądaniem niezwłocznie – najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania żądania – poinformujemy Cię o powodach niepodjęcia działań oraz o możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przez sądem.

16. Udzielenia informacji jest wolne od opłat, jednakże jeżeli Twoje żądania są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter, możemy:

1) pobrać rozsądną opłatę albo

2) odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

17. W przypadku powzięcia przez Ciebie informacji o naruszeniu ochrony danych, powiadom nas o tym niezwłocznie. Umożliwi nam to podjęcie niezbędnych kroków. Niezależnie od powyższego w przypadku, gdy naruszenie ochrony danych osobowych może spowodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, bez zbędnej zwłoki zawiadomi Cię o takim naruszeniu, jeżeli dotyczy ono Twoich danych.

18.Przetwarzamy również dane osobowe przekazane przez Klientów w celu realizacji zamówienia (np. dane ich kontrahentów, dostawców). Warunki i zasady przetwarzania danych osobowych przekazanych przez Klientów w celu realizacji Zlecenia, regulują odrębne postanowienia porozumień zawartych z Klientami. Klienci powierzający Sprzedawcy dane osobowe są zobowiązani do ich przetwarzania zgodnie z obowiązującymi przepisami (w tym ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i RODO) oraz z zachowaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, spełniających wymagania polskiego prawa. Klienci ze zdania poprzedniego, są także zobowiązani uzyskać zgodę osób, od których zbierają dane osobowe, na powierzenie przetwarzania tych danych Sprzedawcy oraz o przekazać im informacje zawarte w niniejszym paragrafie, w tym o sposobie, celu, zakresie i okresie przetwarzania danych przez Sprzedawcę, prawach osób których dane są przetwarzane oraz kręgu podmiotów, którym Sprzedawca powierza te dane.

19. W przypadku przejścia praw związanych z Serwisem na inny podmiot, dane, w tym dane osobowe Klienta wraz z Serwisem przejdą na nabywcę praw do Serwisu, na co Klienci wyrażają zgodę poprzez akceptację niniejszego Regulaminu

Przetwarzanie innych danych. Cookies

1. Podczas wizyty Klienta na stronach internetowych Serwisu Miovenipl automatycznie zbierane są dane dotyczące wizyty Klienta w tym w szczególności:

1) adres IP;

2) nazwa domeny;

3) typ przeglądarki;

4) typ systemu operacyjnego;

5) rodzaj urządzenia z którego nawiązywane jest połączenie;

6) czas połączenia z Serwisem.

2. Danych zbieranych automatycznie nie da się zmienić lub usunąć.

3. Mioveni.pl wykorzystuje również pliki typu Cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Klienta.

4. Pliki typu Cookies to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Klient, korzysta z Serwisu.

5. Stosowane przez Mioveni.pl Cookies są bezpieczne dla urządzenia Klienta. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń Klienta wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Klienta i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Klientowu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość

6. W Serwisie wykorzystywane są Cookies sesyjne, ulegające skasowaniu po zamknięciu okna przeglądarki internetowej, jak i Cookies trwałe, zapisywane na określony czas w urządzeniach Klienta.

7. Klient może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do urządzenia Klienta. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Klient może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Klienta. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) Klienta.

8. Klient może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

9. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie.

10. Dane zbierane automatycznie Mioveni.pl może wykorzystywać m.in. w następujących celach:

1) analiza zachowań Klientów na stronach internetowych Serwisu;

2) uwierzytelniania Klienta w Serwisie i zapewnienia sesji Klilentowi w Serwisie;

3) utrzymania sesji Klienta Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Klilent nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

4) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;

5) optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Mioveni.pl;

6) realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych;

7) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia Klienta i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

8) analiz i badań oraz audytu oglądalności;

9) tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

10) zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu;

§ 12 Zabezpieczenia i zagrożenia

1. Protokół SSL to rodzaj zabezpieczenia, polegający na kodowaniu danych przed ich wysłaniem z przeglądarki Klienta i dekodowaniu po bezpiecznym dotarciu na serwer. Informacja wysyłana z serwera do Klienta jest również kodowana, a po dotarciu do celu dekodowana.

2. Protokół SSL szyfruje, uwierzytelnia i zapewnia integralność wiadomości.

3. Mioveni.pl informuje, że nawet w przypadku, gdy zostały podjęte środki zamierzające do zabezpieczenia danych przekazywanych przez Klienta za pomocą sieci Internet, nie można wyeliminować szczególnych zagrożeń, które są związane z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną. Mioveni.pl zidentyfikował następujące takie zagrożenia:

1) możliwość otrzymania spamu;

2) obecność i działanie oprogramowania typu malware, w tym: wirusów komputerowych;

3) obecność i działanie robaków internetowych (worm);

4) możliwość zadziałania oprogramowania typu spyware;

5) możliwość bycia narażonym na cracking lub phishing (łowienie haseł);

6) piractwo;

7) sniffing;

8) możliwość wprowadzenia przez inne osoby korzystające z systemu teleinformatycznego i/lub sieci telekomunikacyjnej nielegalnych urządzeń dających nieuprawniony dostęp do usług podlegających ochronie;

9) czynności kryptoanalizy, to jest odnalezienia słabości systemu kryptograficznego, a tym samym umożliwienia jego złamania lub obejścia;

10)możliwość bycia narażonym na działania innego niechcianego lub „złośliwego” oprogramowana, wykonującego czynności niezamierzone przez użytkownika, nie zaliczane do wymienionych powyżej, a występujące np. pod nazwami: wabbit, trojan, backdoor, exploit, rootkit, keylogger, dialer, hoax.

4. Dla zachowania bezpieczeństwa i ograniczenia zagrożeń Klient powinien:

1) ustanowić trudne hasło do Konta Klienta, zawierające wielkie i małe litery, cyfry, znaki, uniemożliwiające w sposób prosty jego odgadnięcie;

2) wylogować się z Konta Klienta po zakończonej sesji (samo zamknięcie przeglądarki nie jest wystarczające), nie pozostawiać bez nadzoru urządzenia po zalogowaniu się na nim na Konto Klienta; 3) zachowywać loginu i hasła do Konta Klienta w tajemnicy, nie ujawniać go innym osobom;

4) korzystać z Serwisu wyłącznie za pośrednictwem zaufanych komputerów, posiadających zaktualizowane programy antywirusowe i systemy operacyjne;

5) unikać zapamiętywania danych na komputerze jak login i hasło w szczególnych na obcych komputerach;

6) unikać korzystania z Serwisu za pomocą otwartej sieci i sieci nieznanego dostawcy.

Sposób kontaktu

1. W przypadku złożenia przez Klienta zamówienia przy wykorzystaniu Serwisu, Mioveni.pl może, dla usprawnienia procesu obsługi, przesyłać do Klienta na podany przez klienta adres elektroniczny wiadomości lub kontaktować się z Klientem telefonicznie na podany przez Klienta numer telefonu jak również kontaktować się z Klientem w innej formie za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość celem.

1) udzielenia odpowiedzi na wiadomości Klienta;

2) przekazania Klientowi informacji dotyczących Zlecenia;

3) wyjaśnienie kwestii płatności za Zlecenia;

4) wyjaśniania i korygowania ewentualnych błędów lub niejasności.

2. W przypadku wyrażenia przez Klienta zgody na otrzymywanie informacji handlowej Mioveni.pl może przesyłać do Klienta na podany przez Klienta adres elektroniczny zamówioną informację handlową.

§ 14 Reklamacje

1. Klienci mają prawo składać reklamacje w sprawach związanych z problematyką uregulowaną niniejszym Regulaminem. Reklamacje można składać mailowo lub za pośrednictwem formularza kontaktowego.

2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:

1) oznaczenie Klienta (imię, nazwisko/nazwa, adres, adres poczty elektronicznej, ID zamówienia);

2) opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji (przedmiot reklamacji, okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji). Przesłanie zdjęc ewentualnych uszkodzeń lub nagrania wideo

3. Reklamacje będą przekazywane do Sprzedawcy w Chinach I rozpatrywane w terminie 30 dni od ich otrzymania.

4. Przyjęcie i rozpatrzenie reklamacji jest bezpłatne.

5. Klient będący Konsumentem może skorzystać z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń z tytułu usług świadczonych drogą elektroniczną za pomocą Serwisu, które stanowi postępowanie w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

6. Postępowanie w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich pomiędzy Klientem będącym Konsumentem a Sprzedawcą prowadzi Rzecznik Praw Konsumenta

7. W przypadku odmowy uznania w całości lub części reklamacji złożonej przez Konsumenta, Sprzedawca informuje reklamującego za pośrednictwem Pośrednika o zgodzie bądź odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich prowadzonym przez Rzecznika Praw konsumenta

8. Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich zawiera co najmniej elementy określone w art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, z tym że wnioskodawca może wnosić o przedstawienie stronom propozycji rozwiązania sporu

§ 15 Postanowienia końcowe

1. Mioveni.pl ma prawo zablokować dostęp do Serwisu lub jego części z ważnych przyczyn w tym w szczególności w razie stwierdzenia nieprawidłowości w korzystaniu z Serwisu, w tym wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić na szkodę klienta lub Mioveni.pl lub Sprzedawcy

2. Niniejszy Regulamin jest udostępniany za pośrednictwem Serwisu w formie umożliwiającej jego utrwalenie i wydrukowanie. W szczególności tekst niniejszego Regulaminu może być zapisany na dysku i wydrukowany.

3. Mioveni.pl nie udziela żadnej gwarancji, że korzystanie z Serwisu przebiegało będzie bez błędów, wad czy przerw jak i co do tego, że dane informacje w ramach Serwisu sprostają oczekiwaniom Klienta co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji.

4. Sprzedawca i Mioveni.pl nie ponoszą odpowiedzialności za korzystanie przez Klienta z Serwisu w sposób sprzeczny z prawem i postanowieniami niniejszego Regulaminu.

5. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia formularzy Serwisu przez Klienta, a w szczególności polegającego na podaniu przez Klienta błędnych lub nieprawdziwych danych, całkowitą odpowiedzialność ponosi Klient.

6. Mioveni.pl zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie z ważnych przyczyn obejmujących:

1) uchylenie, zmianę lub wprowadzenie nowych przepisów prawa lub wydanie rozstrzygnięcia przez odpowiednie organy władzy lub instytucje państwowe mające zastosowanie do Sprzedawcy i Mioveni.pl i wpływające na jego działalność;

2) wprowadzenie przez Mioveni.pl zmian organizacyjnych lub technologicznych, w tym dotyczących zasad obsługi Klientów, wpływających na obsługę Klientów Serwisu;

3) zmianę obecnych, wprowadzenie nowych lub zrezygnowanie przez Mioveni.pl z oferowania niektórych usług.

6a. Mioveni.pl zastrzega sobie również prawo do:

4) zmian danych zawartych w ramach Serwisu;

5) zmian parametrów technicznych Serwisu;

6) czasowego lub stałego ograniczenia dostępności Serwisu;

7) całkowitego wycofania Serwisu.

Polityka cookies

  1. Portal nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
  2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Portalu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Portalu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości stron internetowych Portalu do preferencji Użytkownika oraz – optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają – rozpoznać urządzenie Użytkownika Portalu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, – dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Portalu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  1. W ramach Portalu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
  2. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Portalu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  3. Operator Portalu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.