§ 1 Definicje.

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

a) Oferta internetowa – każdorazowa oferta odnosząca się do danego Towaru lub grupy Towarów administrowana przez Prowadzącego sklep/Użytkownika za pośrednictwem platformy mioveni.pl mająca na celu skojarzenie Klienta z Dostawcą na zasadach Dropshippingu;

b) Cena – należność od Klienta dla Dostawcy z tytułu zwartej Umowy sprzedaży przekazywana przy pośrednictwie Prowadzącego ofertę/Użytkownika;

c) Dostawca / Sprzedawca – podmiot posiadający siedzibę w kraju trzecim i będący stroną Umowy sprzedaży (jako sprzedający) Towaru prezentowanego w Ofercie internetowej, zawieranej z Klientem obowiązany do dostarczenia Towaru wraz z rachunkiem;

Qianshi Technology Co., Ltd.

Hua Xing Guang Chang 207/208

528421 Zhongshan

Province Guangdong

Chiny

tel: 18476528928

Osoba do kontaktu: Huang En Yi

d) Dropshipping – model logistyczny sprzedaży za pośrednictwem Oferty internetowej polegający na przeniesieniu procesu wysyłki, reklamacji oraz rozpatrywania zwrotów towaru na Dostawcę. Rola Prowadzącego ofertę/Użytkownika w tym modelu logistycznym sprowadza się do zbierania w imieniu i na rzecz Dostawcy Zamówień i przesyłania ich do Dostawcy, który realizuje wysyłkę towaru do Klienta. Ponadto Prowadzący ofertę/Użytkownik inkasuje należności i przekazuje dla Dostawcy na jego rachunek bankowy. Prowadzący ofertę/Użytkownik nie jest stroną zawieranej przez Klienta Umowy sprzedaży.

e) Klient – osoba fizyczna posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, występująca w charakterze konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego,;

f) Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U.2014.121 z późn. zm.);

g) Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

h) Towar – stanowiące własność Dostawcy produkty prezentowane w Ofercie internetowej;

i) Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego zawierana pomiędzy Dostawcą (sprzedającym) a Klientem (kupującym);

j) Ustawa o prawach konsumenta – Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 roku, poz. 287) ;

k) Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku, poz. 344);

l) Ustawa o PTU – ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku, poz. 106.) ;

m) Prowadzący ofertę/Użytkownik / Pośrednik – eNKa z BOK przy ul. Harcerskiej 1 lok 5, 76-270 Ustka mioveni.pl NIP: 8392723446 (Jeśli chcesz odstąpić od umowy SKONTAKTUJ SIĘ by poznać adres do zwrotów. Prosimy nie odsyłać towaru na adres: Harcerska 1 lok 5 76-270 Ustka. Przesyłka nie zostanie przyjęta.) pośredniczący w transakcji na zasadach Dropsshippingu i który działa jako pełnomocnik Dostawcy

n) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta odbierane przez Pośrednika i przekazywane Dostawcy, zawierające w szczególności informację w zakresie ilości Towaru oraz miejsca dostawy oraz inne dane umożliwiające zawarcie Umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Dostawcą.

o) VAT – podatek od towarów i usług nakładany przy imporcie zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2016.710 j.t.).

§ 2 Postanowienia ogólne.

1. Przed przystąpieniem do udziału w Ofercie internetowej należy zapoznać się z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Wzięcie udziału w ofercie internetowej oznacza:

1) akceptację postanowień Regulaminu oraz

2) wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie przez Sprzedającego danych osobowych w zakresie koniecznym do obsługi i realizacji Zamówienia oraz wykonania praw i obowiązków w związku z zawartą lub przyszłą Umową sprzedaży,

3) Zaznacza się, że mechanicznie NIEMOŻLIWE jest dokonanie zakupów na platformie pośredniczącej mioveni.pl bez potwierdzenia informacji o przeczytaniu i akceptacji regulaminu.

2. Pośrednik dokonuje w imieniu i na rzecz Dostawcy, na podstawie udzielonego mu pełnomocnictwa, sprzedaży towaru objetego zamówieniem do Klienta oraz uiszcza opłaty związane z wysłaniem Towaru do Klienta (z wyłączeniem cła i VAT od importu).

3.Pośrednik nie dokonuje opłat tytułem cła i VAT od importu należnego tytułem dokonania zamówienia i przesłania na adres Klienta towaru.

4. Pośrednikjest umocowany do dokonania w imieniu i na rzecz Dostawcy odbioru ceny od Klienta i przekazania Dostawcy oraz do przekazania Dostawcy wszelkich informacji o zmówieniu Klienta.Pośrednik uprawniony jest do działania wyłącznie w zakresie udzielonego mu pełnomocnictwa. Po złożeniu zamówienia, Klient staje się importerem Towaru zamówionego.

5. Oferta kierowana jest do osób fizycznych dokonujących czynności prawnych poza swoją działalnością gospodarczą lub zawodową, a więc występujących w charakterze konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.

6. Prowadzący ofertę/Użytkownik nie jest stroną zawieranej przez Klienta Umowy sprzedaży. Prowadzący ofertę/Użytkownik / Pośrednik jest pełnomocnikiem Dostawcy i działa w modelu Dropshippingu.

7. Pełnomocnik nie jest uprawniony do odbioru oświadczeń woli Klienta dotyczących odstąpiania od umowy lub złożenia reklamacji. W zakresie reklamacji Pośrednik działa tylko jako posłaniec i przekazuje oświadczenia woli Klienta związane z reklamacją do Dostawcy.

8. Za prawidłową dostawę Towaru wyłączną odpowiedzialność ponosi Sprzedawca.

9. Wszystkie informacje zawarte w Ofercie internetowej, odnoszące się do Towarów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy z Dostawcą, o którym mowa w art. 71 Kodeksu cywilnego.

10. Zawarcie Umowy sprzedaży i skuteczne dokonanie Zamówienia możliwe jest jedynie w przypadku, gdy wybrany przez Klienta Towar jest dostępny w magazynie Dostawcy. W przypadku niezgodności informacji podanych w treści Oferty internetowej, z rzeczywistym stanem magazynowym Dostawcy, Klient jest informowany o tym fakcie i ma możliwość zmiany Zamówienia w całości lub w części i nie ponosi z tego tytułu żadnych dodatkowtch kosztów lub opłat.

11. W przypadku kiedy zawarcie Umowy sprzedaży jest niemożliwe wobec braku Towaru objętego Zamówieniem, Dostawca zastrzega sobie możliwość odstąpienia od całości lub części umowy, a Zamówienie zostaje w całości lub części anulowane, o czym Kupujący otrzyma informację drogą elektroniczną, na podany przez niego adres e – mail. Dokonana przez Kupującego zapłata za zamówiony Towar, który nie może zostać dostarczony, zostanie przez Dostawcę zwrócona niezwłocznie od momentu skutecznego poinformowania Kupującego o niemożliwości zrealizowania Zamówienia.

12. Zdjęcia umieszczone na danej ofercie internetowej mają charakter informacyjny i mogą odbiegać od stanu otrzymanego Towaru (wynika to z odmiennej kalibracji ekranu u różnych Kupujących).

13. Względem Prowadzącego ofertę/Użytkownika nie służą Klientowi żadne roszczenia powstałe w związku z zawartą lub przyszłą Umową sprzedaży. Stroną Umowy sprzedaży jest Dostawca i wobec niego Klient może realizować swoje roszczenia.

14. Wszelkie prawa autorskie do opisów oraz zdjęć składające się na prezentację Towaru przysługują wyłączenie Dostawcy. Dostawca udzielił Prowadzącemu ofertę/Użytkownikowi licencji niewyłącznej na wykorzystanie zdjęć i opisów Towarów, zwalniając go jednocześnie z wszelkiej odpowiedzialności względem podmiotów trzecich z tytułu naruszenia praw autorskich względem wzmiankowanych zdjęć i opisów Towarów. Wszelkie roszczenia w tym zakresie należy kierować do Dostawcy.

15. Wszelkie potwierdzenia wymagane przepisami prawa będą przesyłana na adres e-mail Klienta.

16. Warunkiem technicznym skorzystania z serwisu przez Klienta jest posiadanie stacji roboczej wyposażonej w system operacyjny oraz dostęp do sieci Internet i standardowe oprogramowanie niezbędne do przeglądania stron internetowych, w tym obsługa elementów cookies. Dla zapewnienia prawidłowego działania niektórych funkcjonalności serwisu, może być wymagane zapewnienie przez Klienta obsługi elementów Java, Java Sript, Flash itp.

17. Pośrednik zastrzega sobie możliwość wystąpienia chwilowych przerw w dostępie do serwisu, które mogą być spowodowane pracami modernizacyjnymi lub problemami technicznymi. W przypadku problemów technicznych Pośrednik zobowiązuje się do ich jak najszybszego usunięcia.

18. Pośrednik zobowiązany jest we własnym zakresie i na swój koszt posiadać dostęp do usług telekomunikacyjnych niezbędnych do korzystania z serwisu. Opłaty dla dostawcy Internetu lub koszty połączenia telefonicznego nie są pobierane przez Pośrednik lub Dostawcę tylko przez odpowiednio dostawcę Internetu lub operatora usług telekomunikacyjnych.

19. Pośrednik ma obowiązek przekazać Zamawiającemu potwierdzenie zawarcia umowy na odległość na trwałym nośniku w rozsądnym czasie po jej zawarciu, najpóźniej w chwili dostarczenia Towaru lub przed rozpoczęciem świadczenia usługi.

20. Towar dostarczany jest tylko na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 3 Składanie Zamówień.

1. Prowadzący ofertę ma obowiązek – działając w imieniu i na rzecz Dostawcy – odebrania treści Zamówienia i przekazania do Dostawcy po kliknięciiu przez Klienta przycisku „Do koszyka” dostępnego na stronie oferty.

2. Złożenie Zamówienia za pośrednictwem przycisku „Do koszyka” jest możliwe przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia.

3. Złożenie Zamówienia wymaga podania danych umożliwiających Dostawcy dostarczenie Towaru oraz innych informacji wymaganych na do realizacji zamówienia.

4. Jeśli Klient dokona płatności, zamówienie jest automatycznie przekazywane do realizacji przez Dostawcę oraz wysłane tak prędko jak to możliwe. W związku z częściową automatyzacją składania opłaconych zamówień, anulowanie zamówienia na tym etapie jest niemożliwe.

§ 4 Dokonywanie płatności. Ceny .

1. Prowadzący ofertę/Użytkownik pośredniczy w przekazaniu Ceny oraz ewentualnie innych należności, z tytułu Umowy sprzedaży, należnych Dostawcy od Klienta, działając w tym zakresie w imieniu i na rzecz Dostawcy.

2. Wszystkie Ceny Towarów umieszczone na danych ofertach internetowych:

a. podawane są w złotych polskich;

b. są cenami całkowitymi, w szczególności zawierają informacje dotyczące kosztów dostawy – wysyłki są DARMOWE.

3. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca dla Dostawcy od chwili kliknięcia przycisku „Do koszyka”.

4. Dopuszczalne są następujące sposoby płatności:

– Przelew bankowy.

– Płatności online świadczone przez e-card lub PayU lub inne płatności ekspresowe (BlueMedia, Shoper, Przelewy24 etc):

– Płatności online natychmiastowe;

– Płatności kartą.

5. Brak uznania należności z tyt. Ceny na rachunku Prowadzącego ofertę w terminie 7 dni od złożenia Zamówienia, powoduje anulowanie Zamówienia.

6. Ceny określone przy danym Towarze nie stanowią części niniejszego Regulaminu i dopóki Klient nie dokona zakupu danego Towaru, ceny te mogą ulec zmianie. Cena Towaru nie może być jednak zmieniona po tym, jak Klient potwierdził zamówienie, ale jeszcze nie uiścił ceny.

7. Klienci mogą dokonywać opłat w ramach modeli płatności dostępnych w ramach serwisu, w tym za pośrednictwem kart płatniczych lub kredytowych. Wszystkie modele płatności opisane są w ramach serwisu.

8. Klient, który zażąda dokonania rozliczenia za pomocą tych systemów płatności, oświadcza niniejszym, iż wyraża tym samym zgodę na dokonywanie płatności poprzez serwisy obejmujące te systemy płatności oraz iż zapoznał się z regulaminami dostępnymi na stronach tych serwisów oraz akceptuje postanowienia w nich zawarte. W zakresie dopuszczalnym przez prawo Dostawca ani Pośrednik nie ponoszą odpowiedzialności względem Klientów, za jakiekolwiek problemy z dokonaniem płatności z przyczyn leżących po stronie właściciela w/w serwisów, w szczególności za opóźnienie w realizacji płatności lub niemożność jej dokonania z przyczyn technicznych. W takim wypadku Klient powinien zwrócić się do operatora właściwego serwisu płatności w trybie i na zasadach określonych regulaminem tego serwisu. Jeśli płatność nie została uwzględniona z przyczyn leżących po stronie Pośrednika lub Dostawcy Klient powinien poinformować o tym fakcie Pośrednika kierując w tym celu wiadomość na adres e-mail: biuro@mioveni.pl

§5 Realizacja Zamówień.

1. Pod warunkiem dokonania przez Klienta uiszczenia Ceny Prowadzący ofertę przekazuje Zamówienie Dostawcy celem jego realizacji, w szczególności PRZESŁANIA Towaru do miejsca wskazanego przez Klienta. Prowadzący ofertę odbiera również imieniem Dostawcy Cenę za Towar zapłaconą przez Klienta.

2. Towar wysyłany jest w ciągu 10 dni roboczych od momentu otrzymania Ceny. Przewidywany czas dostawy Towaru wynosi 15-30 dni roboczych. Maksymalny czas dostawy Towaru do Klienta wynosi do 180 dni roboczych.

UWAGA! W związku z dużą ilością zamówień i gorącym okresem przedświątecznym, sama wysyłka towaru może się opóźnić. Nie wpłynie to jednak na fakt otrzymania przesyłki w czasie regulaminowym

 

 

W związku Chińskim Nowym Rokiem oraz wolnym związanym z tym świętem, wszystkie zamówienia złożone między 28.01.2024r a 20,02.2024r będą wysyłane po 20.02 2024r. Nie wpłynie to na otrzymanie przesyłki w regulaminowym czasie

W tym czasie sprzedawca pakuje paczki normalnie i przekazuje je do magazynu oddawczego firmy przewozowej, skąd po 20.02.2024r ruszą w dalszą drogę. Przesyłki będą opuszczać magazyn oddawczy w kolejności wpływania zamówień. Nie wpłynie to jednak na ostateczny czas doręczenia paczek, a maksymalny czas dostawy określony w tym punkcie regulaminu, nie zostanie przekroczony

3. Klient, odbierając Towar, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy, w obecności doręczającego, sporządzić protokół szkody, który wraz z ewentualną reklamacją powinien zostać niezwłocznie przesłany do Prowadzącego ofertę.

4. W sytuacji gdy Towar nie dotrze do Klienta w podanym wyżej terminie, Klient powinien o tym poinformować Prowadzącego ofertę. Na żądanie Klienta zostanie mu zwrócona uiszczona Cena za Towar.

5. Dostawca ma obowiązek dostarczyć Towar nieobarczony wadami.

6. W przypadku doręczenia Towaru po otrzymaniu zwrotu Ceny, Klient zobowiązany jest do:

a. zwrócenia przesyłki zawierającej Towar na adres Prowadzącego ofertę, albo

b. powiadomienia Prowadzącego ofertę za pośrednictwem adresu email o chęci zatrzymania Towaru z jednoczesnym uiszczeniem Ceny.

5. Pośrednik (Prowadzący ofertę) nie odpowiada za paczki, których nie odebrał Klient. Te zostaną ponownie nadane po zwrocie do nadawcy (Sprzedawcy) 1 raz.

§ 6 Uprawnienie do odstąpienia od umowy.

1. Prowadzący ofertę informuje w imieniu Dostawcy, że każdemu Klientowi będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego przysługuje prawo odstąpienia od zawartej Umowy sprzedaży, w terminie 14 dni, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 Ustawy o prawach konsumenta.

2. Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży (zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa), składając Dostawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zawierać w treści numer zamówienia.

3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia, Dostawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres podany przez użytkownika za pośrednictwem przesyłki pocztowej.

4. Dostawca ma obowiązek nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru odesłanego przez Klienta (będącego konsumentem), zwrócić Klientowi dokonane przez niego płatności. Dostawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

5. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

11) zawartej w drodze aukcji publicznej;

12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 7 Reklamacje dotyczące Towarów.

1. Dostawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna Towaru zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta należy kierować na adres e- mail biuro@mioveni.pl. Pośrednik zobowiązuje się do przekazania reklamacji Dostawcy (posłaniec). Reklamacje rozpatrywane są w terminach ustawowych.

§ 8 Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną.

1. Prowadzący ofertę/Użytkownik podejmuje działania w celu zapewnienia poprawnego działania Oferty internetowej, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu danej Oferty internetowej.

3. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości. Reklamacje należy składać na adres e-mail: biuro@mioveni.pl

4. Prowadzący ofertę/Użytkownik zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni..

§ 9 Cła i podatki.

1. Towar zakupiony u Dostawcy za pośrednictwem platformy pośredniczącej przesyłany jest spoza Unii Europejskiej (z tzw. państwa trzeciego) i może podlegać dodatkowym opłatom celnym, akcyzowym lub innym podatkom, jako Towar importowany (w szczególności podatkowi od towarów i usług lub tożsamemu). Kupujący w momencie dokonania zakupów na platformie staje się Importerem. Ceny Towarów nie zawierają wzmiankowanych ewentualnych podatków lub ceł, których pokrycie spoczywa na Kliencie.

2. Wysokość wzmiankowanych ewentualnych ceł lub podatków może być uzależniona od rzeczywistej (rynkowej) wartości Towarów (bez uwzględnienia rabatów, upustów i promocji), rzeczywistej wartości transportu przesyłki (bez uwzględnienia rabatów, upustów i promocji) oraz kosztu UBEZPIECZENIA przesyłki – a nie kwot uiszczonych przez Klienta tytułem Ceny.

3. Kwestię zwolnień celnych reguluje w szczególności ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1186/2009 z dnia 16 listopada 2009 r. ustanawiające wspólnotowy system zwolnień celnych (wersja ujednolicona), Dz.U.UE.L.2009.324.23 z dnia 10 grudnia 2009 r.

4. W szczególności, zgodnie z art. 23 ROZPORZĄDZENIA, zwolnione z należności celnych przywozowych są przesyłki zawierające towary o niewielkiej wartości wysyłane bezpośrednio z państwa trzeciego do odbiorcy znajdującego się we Wspólnocie. Towary o niewielkiej wartości oznaczają towary, których rzeczywista wartość nie przekracza 150 EURO na przesyłkę. Zwolnienia nie stosuje się do: wyrobów alkoholowych; perfum i wód toaletowych; tytoniu i wyrobów tytoniowych.

5. Zgodnie z art. 51 ustawy o PTU zwalnia się od podatku import towarów umieszczonych w przesyłkach wysyłanych z terytorium państwa trzeciego bezpośrednio do odbiorcy przebywającego na terytorium kraju, pod warunkiem że łączna wartość towarów w przesyłce nie przekracza kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 22 EURO.

§ 10 Postanowienia końcowe.

1. Administratorem danych osobowych Klienta przetwarzanych w związku z zawarciem i realizacją umowy sprzedaży towaru jest Sprzedający.

2. W przypadku zmiany Regulaminu po złożeniu zamówienia, Kupującego wiąże Regulamin w wersji dotychczasowej obowiązującej w chwili złożenia zamówienia.